law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Вещно Право и Недвижими Имоти
Адвокатска Кантора Томовски предоставя генерално представителство, както по сделки с недвижими имоти на инвестиционни групи, така и индивидуални юридически съвети по вещно правни казуси на физически лица.

Адвокатска Кантора Томовски предлага следните услуги в сектора:
  • представителство по разпоредителни сделки с недвижими имоти и движими вещи, покупко-продажба, дарение, замяна;
  • представителство при учредяване на вещни права, право на строеж, пристрояване и надстрояване, право на ползване, право на преминаване, сервитутни права;
  • нотариални актове за собственост, подготовка и вписване, проверка за собственост на недвижими имоти от физически и юридически лица, история на придобивните способи на имоти, правен анализ и констативни актове;
  • представителство при придобиване на имоти по давност, приращение, по наследство или чрез публичен търг; концесии и наеми на недвижими имоти;
  • съсобственост, етажна собственост и договори за управление на комплекси от затворен тип, доброволни делби на земеделски земи и други имоти;
  • съдействие при строително-инвестиционни проекти, подробни устройствени планове (ПУП) на имоти, разрешение за строеж и узаконяване на собственост;
  • предварителни договори по сделки с недвижими имоти и движими вещи, изготвяне на завещания, индивидуални консултации относно собственост.