law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Вещно Право и Недвижими Имоти

Кантора ни предоставя генерално представителство по сделки с недвижими имоти на инвестиционни групи и индивидуални клиенти, както и юридически съвети в сферата на вещното право и недвижимите имоти.

  • Представителство по разпоредителни сделки с недвижими имоти и движими вещи, покупко-продажба, дарение, замяна;
  • Представителство при учредяване на вещни права, право на строеж, пристрояване и надстрояване, право на ползване, право на преминаване, сервитутни права;
  • Нотариални актове за собственост, подготовка, изготвяне и вписване, проверка за собственост на недвижими имоти от физически и юридически лица, история на придобивните способи на имоти, правен анализ и констативни актове;
  • Представителство при придобиване на имоти по давност, приращение, по наследство или чрез публичен търг от частни и държавни съдия изпълнители; концесии и наеми на недвижими имоти;
  • Съсобственост, етажна собственост и договори за управление на комплекси от затворен тип, доброволни делби на земеделски земи и други имоти;
  • Съдействие при строително-инвестиционни проекти, подробни устройствени планове (ПУП) на имоти, разрешение за строеж и узаконяване на собственост;
  • Предварителни договори по сделки с недвижими имоти и движими вещи, изготвяне на завещания, индивидуални консултации относно собственост.