law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Търговско и Дружествено Право. Сливания и придобивания.
Търговското право е един от дяловете на правото, в който адвокатската кантора има дългогодишен опит и практика.

Търговските взаимоотношения се отличават с голяма динамичност, която следва да бъде в съответствие с правните норми.

Това е нашата основна функция в процеса, изразяваща се в някои от следните практики:
 • учредяване на местни търговски дружества и клонове, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, АДСИЦ, Консорциум, Холдинг;
 • регистрация на клон на чуждестранни юридически лица;
 • юридическо обслужване на търговски дружества;
 • изменения в дружествения договор или устава отнасящи се до увеличаване на капитала с парични и не парични вноски (апорт), намаляване на капитала, приемане на нови съдружници или акционери, данни за кореспонденция;
 • сделки с акции, облигации и дружествени дялове, както и заявяване на вписвания по вече изготвени за промяна документи в търговския регистър;
 • преобразуване на търговски дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне;
 • промяна в дружествената форма;
 • ликвидация на дружества, представителство като ликвидатор, защита на кредиторите;
 • търговско представителство;
 • представителство като прокурист или пълномощник, участие в съвет на директори, управителен и надзорен съвет, участие на общи събрания в дружества;
 • търговски обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки, особени залози, запис на заповед, сделки с вземания и дългове;
 • изготвяне на менителници и чекове съгласно Търговския закон, прехвърляне на менителница чрез различни видове джиро;
 • несъстоятелност. Откриване на производство по несъстоятелност;
 • процесуално представителство на кредитори.