law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Енергетика и Възобновяеми енергийни източници
Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е един от най-динамично развиващи се енергийни отрасли в последните години. Сектора е един от най-атрактивните поради преференциалните изкупни цени, дългосрочните договори за изкупуване и насърчаването с Европейските директиви чрез Българското законодателство.

Кантората е специализирана в разработването на проекти за електроцентрали, използващи възобновяеми източници, и предоставя консултации на инвеститорите, разработчиците на енергийни проекти, енергийни търговци, кредитори, доставчици на оборудване и строителите, относно нормативната база и действащото законодателство в Република България.

Предлагаме процесуално представителство при планиране и изграждане на:
 • ветроенергийни електроцентрали;
 • газопроводи;
 • фотоволтаични електоцентрали;
 • електропреносни мрежи;
 • инсталации на биомаса;
 • топлопреносни мрежи.

Извършвани в областта услуги:
 • предпроектно проучване на терените – цел на инвеститора;
 • проучване за съвместимост на проекта с определените квоти, нива на напрежение и местоположение;
 • проучване на капацитета на електропреносната или разпределителна мрежа;
 • съдействие и представителство при преговори и придобиване на терени;правната подготовка на терена за изграждане на електроенергиен обект (промяна на статут);
 • представителство при проучване за присъединяване към електропреносната или разпределителна мрежа; представителство пред местните власти при издаване на виза за проектиране;
 • проучване и съгласуване на предложения от енергийното предприятие предварителен договор за присъединяване;
 • представителство при избор на проектанти, изпълнители и доставчици, правно и счетоводно обслужване при възлагане на поръчката; окомплектоване на проекта, и представителство пред местните власти за издаване на строително разрешение;
 • представителство при подписване на договор за присъединяване на енергийният обект;
 • документално подготовка за откриване на строителна площадка;
 • представителство при приемане на завършеният обект от изпълнителят (Акт 15);
 • представителство при придобиване на разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта (Акт 16);
 • преговори при осигуряване на сервитутни права на преносната инфраструктура, узаконяване на електро и топлопреносни мрежи;
 • представителство при извършването на проби от енергийното дружество, включване на електроенергийния обект в паралел с електроенергийната система и подписване на договор за изкупуване на произведената енергия;
 • правно и счетоводно обслужване по време на експлоатацията на електроенергийният обект;
 • представителство при осигуряване на поддръжка и обслужване;
 • представителство при издаване на лицензи от ДКЕВР и издаване на сертификати за произведена енергия;
 • правен „дю дилиджънс“, проучване на документи и юридическо оформяне на сделки при придобиване на проекти използващи възобновяеми източници.