law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Енергийно Право Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Правен Дю Дилиджънс Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство
Дю дилиджънс. Юридически експертизи

Придобиването на проект, търговско дружество или отделен недвижим имот е процес при осъществяването на който, могат да възникнат неочаквани за инвеститора юридически събития, засягащи икономическите му очаквания и интереси.

Обстойната правна проверка известна още като „дю дилиджънс“ се изразява в изследване на юридическия статут на обекта, представляващ интерес за инвеститора и предоставяне на съвети по придобиването му.

Конкретни обекти по отношение на които може да се извърши „дилиджънса“ могат да бъдат:

 • проекти за енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични и ветроенергийни централи);
 • проекти за ваканционни и жилищни комплекси в процес на изграждане или вече изградени;
 • придобиване на търговско дружество;
 • придобиване на отделни имоти като земеделски земи, парцели, апартаменти и други.

Услуги в сектора
 • Проучване на лицето собственик на проекта. Правен статут, дължими данъци, съдебни искове, договори, ипотеки, спорове и глоби;
 • Проучване на парцела, върху който ще се изгражда обекта, история на собствеността, начин на придобиване, документи за собственост, проучване за вещни права и сервитути, претенции от държавни и общински органи или други лица за собственост;
 • Проучване на подробния устройствен план на терена, както и документите, въз основа на които е влязъл в сила. Проверка за предварителни проекти или действащи общи устройствени планове, засягащи терена или въздействащи на развиваната дейност;
 • Проучване на условията за присъединяване, заложени в предварителния или окончателния договор за присъединяване с електропреносното или разпределителното предприятие (при проекти за ВЕИ);
 • Проучване на допълнителни документи като сключени предварителни договори, разрешение за строеж, актове за собственост, договори за строителство и други специфични документи;
 • Представителство на инвеститора през целия процес и оформяне на сделката за придобиване на дружество или сливане с него.
 • Подготовка по финансовите взаимоотношения, откриване на ескроу (ESCROW) сметка, банкови гаранции и др.