law office bulgaria
!

Дата: 28 Август 2013 г.
Регистрация на ООДМеждународна търговска дейност от граждани или дружества от ЕС, чрез Българско дружество с ограничена отговорност ЕООД/ООД – разумен избор за заплащане на най-ниския корпоративен данък в Еврозоната.
На фона на все повече нарастващите данъчни мерки и високия размер на корпоративно облагане за лицата от Еврозоната, все по голяма популярност сред чуждестранните инвеститори придобива откриването на Българско търговско дружество, използвано за международна или местна търговска дейност.

Засилващият се интерес се дължи на известни факти, някои от които са:

  • най-ниският корпоративен данък в Европейския Съюз – 10 %;
  • сравнително поносим данък добавена стойност - 20 % (9 % в Туризма), при съществуващи разпоредби за не начисляване на ДДС на доставки към дружество от друга държава членка регистрирано по ДДС;
  • възможността за Българско дружество да развива международни бизнес отношения, като заплаща данък само в България;
  • достъпно юридическо и счетоводно обслужване на дружеството, и т.н.

Българско търговско дружество може да бъде открито, съгласно Търговския Закон на Република България. След като бъде осъществен конкретния фактически състав, дружеството се вписва от длъжностното лице в Търговския Регистър към Агенцията по Вписвания, който е публично достъпен (www.brra.bg)

 

Едни от най-често използваните форми на търговски дружества са дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество, като и двете форми са достатъчно гъвкави и имат своите преимущества.

 

В настоящата публикация ще обърнем внимание само на дружество с ограничена отговорност като едно от най-използваните в практиката. Търговския закон урежда този вид дружества съгласно чл.113 и следващите, като за учредяването на едно дружество с ограничена отговорност, то следва да е съобразено със следните норми:
 

  • да разполага поне с един съдружник/собственик на капитала – физическо или юридическо лице, дружества с един съдружник/собственик на капитала се обозначават с абревиатурата ЕООД след името, а дружества с повече от един съдружник се обозначават с ООД.
  • да е назначен управител най-малко едно физическо лице, най-често за управител се назначава един от съдружниците или няколко от тях.
  • да притежава дружествен договор или учредителен акт със законоустановеното съдържание и форма. В съдържанието на учредителния акт/договор трябва да бъде включено наименованието (фирмата) на дружеството, предмета на дейност, седалището и адреса на управление, размера на дяловете, данни за съдружниците и управителя, съответно начина на представителство.
  • да е внесен установения в закона дружествен капитал (най-малко 2 лева)
  • да са предоставени съответните декларации, удостоверяващи верността на заявените обстоятелства, липса на определени юридически факти и др.

Подготовката на дружествените документи и започване на регистърното производство по новоучредено търговско дружество може да бъде извършено лично от търговеца, трето лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от Адвокат.

 

Във всеки един случай, използването на услугите на лице с юридическо образование и опит в Търговското право е препоръчително.

 

След изтичане на тридневен срок от заявяването пред Търговския регистър за учредяване на дружеството, длъжностното лице се произнася, като регистрира дружеството, дава указания за отстраняване на нередности или постановява мотивиран отказ.

 

За разумен срок относно регистрация на дружество с ограничена отговорност можем да приемем 5 работни дни от предоставянето на нужните документи.

 

След учредяване на дружеството и вписването му в Търговския регистър, същото получава единен идентификационен код - ЕИК, и може да извършва търговска дейност. В последствие дружеството може доброволно да се регистрира по ДДС, като за ДДС регистрацията се започва отделна процедура.

 

След възникването си дружеството може да разполага с банкови сметки, да закупува имоти и всякакви други активи, да установява правоотношения с други юридически лица, и т.н. Предмета на дейност на дружеството може да бъде всякакъв, стига да не противоречи на Закона.

 

Съществуват дейности, който дружествата не могат да извършват без да се снабдят с лиценз, издаден от съответния орган на изпълнителната власт. Някой от дейностите подлежащи на лицензионен режим са: застрахователна и транспортна дейност, туроператорска и туристическа дейност, банкова дейност и хазарт, енергетика, лекарства и т.н.

 

Облагането на дружествата се извършва съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и е в размер на 10 на сто от печалбата на дружеството, като при разпределяне на дивиденти е 5 на сто.

 

Таксите за учредяване на ООД са различни в зависимост от квалификацията на изпълнителя, броя на съдружниците, броя на управителите, местни или чуждестранни физически или юридически лица и т.н.

 

Адвокатска Кантора Томовски