law office bulgaria
!

Дата: 9 Септември 2011 г.
Покупка на имотПокупка на имот в България чрез дружество неразвиващо стопанска дейност.Регистрация на дружество с минимален капитал - съществуват ли рискове за собствениците?

Покупката на имот в България от чуждестранни граждани е лесно осъществимa спрямо сега действащото законодателство в нашата държава. Всяко чуждестранно физическо или юридическо лице може да закупи имот, без да придобива собственост върху земята, или евентуално ако желае да закупи земя, става собственик на българско дружество (по опростена процедура, без дори да се налага физическото му присъствие), чрез което придобива имота.

 

На практика е лесно, но има ли нещо, което се спестява или пропуска относно регистрацията на дружеството и неговото последващо обслужване, защото такова задължително се налага, ако собственикът не желае да претърпява санкции и глоби?

 

Според действащото данъчно законодателство първото нещо, което трябва да извърши собственикът след придобиването на имота е неговата регистрация в двумесечен срок, в данъчното подразделение по местонахождение на имота. Ако това не е сторено минималната глоба за дружеството е в размер на 500 лв.

 

Вярно е, че след като фирмата няма никаква дейност, собствениците - чуждестранни лица не са задължени да заплащат лични данъци и осигуровки, но от друга страна имат задължения да подготвят и подават годишни данъчни декларации, както и счетоводни отчети и баланси, които да публикуват в Агенцията по вписванията. Ако това не бъде спазено съответно подлежат на санкции:

 

За неподаване в законен срок на годишна данъчна декларация - минимален размер на глобата – 500 лв. за дружеството, и глоба в размер на 200 лв. за управителя на дружеството.

 

За непубликуване в срок на Годишните счетоводни отчети към Агенцията по вписванията - минимален размер на глоба – 2000 лв.

 

Не трябва да се подценява и факта, че повечето от регистрираните дружества се учредяват с минимален капитал (по старите закони минимално– 5000 лв., а според последните промени в Търговския Закон – минимален размер - 2 лв.), а същевременно се закупуват имоти с голяма стойност, както и се извършват последващи ремонти и подобрения.

 

Възниква въпросът: откъде са тези средства, вписани в годишните данъчни декларации, а именно: за покупка и ремонт на имот, след като фирменият капитал е с нищожен размер и същевременно дружеството не упражнява никаква дейност?

 

Какво се случва в действителност? Тези суми, използвани за покупка на имоти се описват в данъчните декларации на дружествата, като задължения и най-често, това са дължими плащания към собствениците на фирмите, но е необходимо да се знае, че тези задължения могат да се разсрочват във времето само с 5 годишна давност, след изтичането на която задълженията се трансформират в приход на дружеството върху който се дължи корпоративен данък.

 

Данъкът върху печалбата в България към настоящият момент е в размер на 10%.

 

ПРИМЕР: Закупилите имоти през 2005г., и неразвиващи дейност дружества, нямат право на разсрочване в годините на своите задължения за по-дълъг период от настоящата година и през 2012г. ще трябва да заплатят 10% данък печалба върху трансформирания приход, при условие, че до този момент не са извършили необходимите правни действия по фирмената си документация.

 

Дружество учредено с капитал от 5 000 лв., закупило имот на цена от 100 000 лв. през 2005 година, в случай че не успее да оформи своята документация по законният ред, през 2012г., ще плати данък печалба върху 95 000 лв. в размер на 9 500 лв.

 

В закона съществува вариант, при който възникването на подобен проблем може да се избегне, но за целта трябва да се обърнете към компетентно лице, което да Ви разясни, какви са действията, които трябва да предприемете и процедурите, които следва да се извършат, както и как да избегнете възникването на подобни ситуации, при които поради неинформираност, собствениците на дружества биха платили високи данъци, такси и глоби.

 

Адвокатска Кантора Томовски