law office bulgaria
!

Дата: 21 Януари 2012 г.
непререгистрирани фирмиИзтече последният срок за пререгистрация на търговските дружества и кооперации.На 31.12. 2011 г. изтече крайният срок, в който регистрираните към Окръжните съдилища Търговски дружества и Кооперации, трябваше да подадат своето заявление за пререгистрация към Агенцията по вписванията.

След тази дата непререгистрираните дружества и кооперации нямат право:

  • да осъществяват търговска дейност;
  • да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства;
  • да извършват разпоредителни сделки с имуществото си;


Всички разпоредителни сделки с имуществото на дружествата и кооперациите с прекратена дейност, извършени след 31 декември 2011 г. са нищожни. Единствена функция на законните представители на търговските дружества и кооперации, с прекратена дейност остава – приемането на волеизявления, адресирани до търговското дружество.

 

От 01 януари 2012 г. всички Еднолични търговци (ЕТ) и Клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация се считат за служебно заличени. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела, като за тази процедура не се дължи някаква такса.

 

До 01 юни 2012 г., Агенцията по вписванията трябва да изготви Списък на лицата, подали заявления за пререгистрация в срок, но получили отказ. Ако отказът бъде отменен, агенцията служебно ще пререгистрира търговеца, което ще бъде отразено и в Списъка.

 

На основание по-горе посочените списъци, в срок до 31 Януари 2015 г. всяко заинтересовано лице* може да подаде до съда по последна регистрация заявление за обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.

 

* „Заинтересовано лице” по смисъла на ЗТР е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение или за установяване на съответното вземане.

 

Всички разноски за производството по ликвидация са за сметка на търговеца, а в случаите когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора.

 

Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, тези разходи му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.

 

31 януари 2017 г. e крайният срок за приключване на ликвидацията. След тази дата Агенцията по впиванията служебно ще заличава търговските дружества и кооперациите за които:
 

  • не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;
  • ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;
  • не е открито производство по несъстоятелност.

 

Адвокатска Кантора Томовски