law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Дружествено Право. Учредаване на дружества, промени, ликвидациии и несъстоятелност.

Кантората предлага пълно обслужване за търговски дружества, чуждестранни юридически лица, сдружения и фондации включително за общественополезна дейност. В този отрасъл, нашият екип е има дългогодишна практика и можем да предложим всякакви услуги в тази сфера.

 • Учредяване на едноличен търговец /ЕТ/ и дружество с ограничена отговорност /ЕООД и ООД/, учредаване на акционерно дружество /АД, ЕАД/, командитно дружество /КД/ и командитно дружество с акции /КДА/, учредяване на събирателно дружество /СД/ и дружество с променлив капитал /ДПК, ЕДПК/;
 • Учредяване на сдружения и фондации, сдружения и фондации включително за общественополезна дейност;
 • Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице и местни клонове на дружества, регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице при Българска търговско-промишлена палата /БТПП/;
 • Промени в дружествата, отнасящи се до увеличаване на капитала с парични и не парични вноски (апорт), намаляване на капитала, приемане на нови съдружници или акционери или изключване, прехвърляне на дружествнеи дялове между съдружници и на нови съдружници, вписване на ликвидатор на дружество, данни за седалище и адрес на упраавление и за кореспонденция;
 • Сделки с акции, облигации и дружествени дялове, както и заявяване на вписвания по вече изготвени за промяна документи в търговския регистър;
 • Преобразуване на търговски дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне;
 • Промяна в дружествената форма;
 • Ликвидация на дружества, представителство като ликвидатор, защита на кредиторите;
 • Представителство като прокурист или пълномощник, участие в съвет на директори, управителен и надзорен съвет, участие на общи събрания в дружества;
 • Търговски обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки, особени залози, запис на заповед, сделки с вземания и дългове;
 • Изготвяне на менителници и чекове съгласно Търговския закон, прехвърляне на менителница чрез различни видове джиро;
 • Несъстоятелност. Откриване на производство по несъстоятелност;
 • Процесуално представителство на кредитори или длъжници и трети лица.