law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Патентно Право и Представителство

Патентът е документ, който предоставя правна защита на дадено изобретение. Всеки патент удостоверява наличието на патентоспособно изобретение, приоритета, изобретателя и изключителното право на притежателя на патента върху изобретението, като включва:

 • правото на използване на изобретението;
 • забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента;
 • правото на разпореждане с патента.

Патентите се издават от съответните национални държавни органи за правна закрила на обектите на индустриална или интелектуална собственост. В България този орган е Патентното ведомство.

Български изобретатели имат право да заявяват за патентоване в чужбина свое изобретение, но след изтичане на 3 месеца от подаване на заявка за патент в България. Срокът на действие на патентът в Република България е 20 години от датата на подаването на заявка за патент, като ежегодно за поддържането на действието му се заплащат определени такси.

Нашата кантора може да окаже съдействие при регистрацията на патентно изобретение както с подготовка на заявката и описание на изобретението съобразно с действащите национали закони и международни конвенции, така и с извършването на стандартни проучвания относно патентните изобретения в сфери като:

 • изобретенията;
 • сортовете растения и породите животни;
 • промишленият дизайн;
 • марките и географските означения.

Услуги в сектора

 • проучване за новост (дали едно решение е ново преди да се подаде заявка за патент за него);
 • проучване за новост и изобретателска стъпка (резултатите биха послужили както за пълно разкритие на решението, обект на проучването така и при подаване на заявка за него, както и за правилното оформяне или преформулиране на претенциите);
 • проучване за патентна чистота на територията на Република България (информираме за действащите защитни документи, в чийто обхват на защита и действие попада продуктът или методът, обект на проучването);
 • специални проучвания относно патентните изобретения.