law office bulgaria
1
Правни Услуги Търговско и Корпоративно Право Вещно Право и Недвижими Имоти Договорно Право и Представителство Патентно Право Регистрация на офшорни дружества Офшорна банкова сметка Абонаментно правно обслужване Данъчно Планиране и Счетоводство

Договорно Право и Представителство. Договори.

Адвокатска Кантора Томовски предоставя консултации по договорни (облигационни) отношения съгласно Закона за задълженията и договорите. Извънсъдебно представителство на страна по договор, както и съдебна защита.

  • преддоговорни отношения и представителство при сключване на предварителни и окончателни договори;
  • съдебно представителство при обявяване на предварителен договор за окончателен;
  • разваляне на договори поради неизпълнение;
  • проверка за законосъобразност на договора, недействителност;
  • възможност за длъжник страна по договор за неизпълнение поради изтекла давност;
  • изготвяне на договори с различен предмет;
  • договори за прехвърляне на вземания цесия, договор за залог, лизинг, договори за покупко-продажба, дарение, замяна на движими вещи и недвижими имоти;
  • разваляне (прекратяване) на договори поради недействителност (нищожност и унищожаемост);
  • предявяване на установителни и конститутивни искове;
  • представителство на юридически и физически лица за конкретни действия.