law office bulgaria
!

Дата: 26 Май 2011 г.

RES bulgariaЕкипът на Адвокатска Кантора Томовски Ви напомня, че наближава крайният срок за публикация на Годишните Финансови Отчети (ГФО).


Кои дружества и еднолични търговци са задължени да публикуват годишни финансови отчети може да прочетете по долу.

На публикация в Интернет издание подлежат Годишните Финансови Отчети на:

 • Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 • Юридически лица, които не са търговци и които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
 • Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
 • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната, чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Срокът, до който съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети е 30 юни на следващата година. 

 

На публикация към Агенцията по Вписванията подлежат Годишните Финансови Отчети на:

Всички Юридически Лица и Еднолични Търговци, подлежащи на годишен финансов одит, регистрирани по Търговският закон. 

Едноличните Търговци, които не подлежат на независим финансов одит, не публикуват своите Годишни Финансови Отчети.
 

Подлежащите на независим финансов одит Еднолични Търговци, съгласно Закона за счетоводството са тези, които в текущата или в предходната година надвишават показателите на два от следните критерии:
 

 • Балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
 • Нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
 • Средна численост на персонала за годината - 50 души.

Съгласно новите промени в Закона за счетоводството, които са в сила от 3 Май 2011 г., Годишните Финансови Отчети се публикуват в срок до:
 

 • 31 Май на следващата година за Еднолични Търговци подлежащи на независим финансов одит;
 • 30 Юни на следващата година за ЕООД и ООД;
 • 31 Юли на следващата година за АД, КД и СД.

Пререгистрираните дружества до 31 Май на текущата година са задължени да публикуват годишните си финансови отчети от 2007 г. насам, а дружествата пререгистрирани след 31 Май в три месечен срок, считано от датата на пререгистрация.

 

Документи, които подлежат на публикация:

Счетоводни документи:
 

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика, и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти;
 • Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
 • Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган;

Юридически документи
 

 • Решение на Управителния орган (за ООД - Общото събрание, за ЕООД - решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО;
 • Решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието.

Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и:

 • Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата, или за покриване на загуба за предходната година;
 • Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата, или за покриване на загуба за предходната година.

Глоби за непубликувани Годишни Финансови Отчети:

 • Глоба от 1500 до 2000 лв. за физически лица;
 • Глоба от 2000 до 5000лв. за еднолични търговци и юридически лица;

При повторно нарушение глобите са в двоен размер.
 

Адвокатска Кантора Томовски