law office bulgaria
!

Дата: 6 Юни 2011 г.
energy licensesЛицензиране на производители на електроенергия от електроцентрали с обща мощност над 5 Мегавата от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, преди изграждане на енергиен обект.

Съгласно Закона за Енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, производители на електроенергия от електроцентрали с обща мощност над 5 МВТ подлежат на лицензиране от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

 

Въз основа на издадения лиценз, производителят може да продава произведената от електроцентралата енергия, като след започване на дейността по лицензията, ДКЕВР има право да оказва контрол в последващото извършване на разпоредителни сделки, от страна на производителя с електроцентралата - обект на лицензията.

 

Производителят е длъжен да изисква разрешение от ДКЕВР при разпоредителни сделки, залози, ипотеки както и при промяна в обстоятелствата на дружеството собственик на електроцентралата.

 

Условия за издаване на лицензия преди изграждане на енергиен обект.

 

Лицензът се издава на юридическо лице по Търговския закон или на такова регистрирано в друга държава членка на ЕС, както и в друга държава страна по споразумението за Европейската икономическа зона. Процедурата започва с подготовка на документи и подаване на заявление до ДКЕВР.

 

Подаденото заявление за лицензия трябва да съдържа: данни за дружеството, вид на исканата лицензия, описание и технически параметри на бъдещия енергиен обект, подробен график на сроковете за строителни дейности на обекта, данни за поискани или притежавани от производителя други лицензии за друг вид дейности по Закона за енергетиката.

 

Документи които се прилагат към заявлението:

 

 • Актуално състояние на дружеството;
 • Удостоверение от данъчна регистрация на дружеството;
 • Декларация:
- че заявителят не е в производство по несъстоятелност;                                                          
- че на заявителя не му е отнемана лицензия за същата дейност;                                                          
- че са минали повече от три месеца от съществуващ отказ на комисията да издаде лицензия на заявителя за същата дейност.
 • Годишни финансови отчети за последните 3 години на заявителя;
 • При новоучредено дружество се изисква доказателство за паричен ресурс, както и данни за източниците на финансиране на обекта, такива данни могат да бъдат, писмо за кредит или договор за финансиране на проекта, а при използване на собствен капитал – решение от управителния орган.
 • Данни за съдружниците или акционерите на заявителя. Дружествен договор, съдебни решения или книга на акционерите;
 • Данни за опита на заявителя или неговите съдружници или акционери, за развиване на подобен вид дейност;
 • Технически или идеен проект на обекта изготвен или одобрен по ЗУТ; Инвестиционен анализ и финансов модел с прогнозните цени на електроенергията;
 • Предварителен договор с електропреносното или разпределително предприятие за присъединяване към мрежата;
 • Бизнес план;
 • Оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса;
 • Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

 

След представянето на всички документи в срок до 3 месеца, ДКЕВР решава издаването на лицензия преди изграждане на енергиен обект на база финансови възможности на заявителя и ако той отговаря на условията за издаване на лицензията.В лицензията се определя срокът за започване на лицензионната дейност и условията за изграждане на енергийния обект.

 

След изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта, лицензиантът е длъжен да предостави пред комисията следните документи:

 

 • Документ за въвеждане на строежа в експлоатация (АКТ16);
 • Данни за техническите и експлоатационни характеристики на обекта и прилежащата му инфраструктура;
 • Документи доказващи правото на собственост или друго вещно право;
 • Доказателства за назначен обслужващ персонал и неговата квалификация;
 • Актуализиран бизнес план и финансов модел.

 

В едномесeчен срок от предоставянето на документите комисията издава или решение за започване на лицензионната дейност, или решение за отнемане на лиценза, като при несъответствия по документите се издават указания за отстраняване им.

 

Такси за издаване на лицензия:

 

 • При подаване на заявление - такса 1000 лв;
 • При издаване на лицензия:
- първоначална такса в размер на 15,000 лв;
- годишна такса 2000 лв. + 0.05 % от годишните приходи на дружеството от съответната лицензионна дейност и 0.02 % от стойността на инвестицията по условията на лицензията;
 • За изменение или допълнение на лицензия - такса 3000 лева.

 

В издадената лицензия се вписват:

 

Държавният орган издал лицензията, наименованието и регистрационният номер на акта, правните основания за издадената лицензия, данни за лицензианта, дейност за която е издадена лицензията, срок на лицензията, наименованието на обекта – предмет на лицензията, специални условия за осъществяване на дейността определени от ДКЕВР.

 

Срок на лицензията.

 

ДКЕВР определя срока на лицензията въз основа на времевия ресурс на активите и финансовото състояние на заявителя. Този срок е от една до 35 години, като комисията не може да определя срок по-голям от поискания от заявителя.

 

Адвокатска Кантора Томовски