law office bulgaria
!

Дата: 21 Юли 2011 г.
ВЕИКрайният срок за предоставяне на гаранция или аванс от производители на електроенергия от ВЕИ на етап предварителен договор изтече.На 21 Юли 2011 г. изтече крайният срок за внасяне на гаранция или аванс от цената за присъединяване на централи използващи възобновяеми енергийни източници и на етап предварителен договор за присъединяване.

Със Закона за Енергията от Възобновяеми Източници беше наложен срок от един месец започващ от датата на обявяването на преференциалните изкупни цени за 2011/2012 от ДКЕВР касаещ производители на енергия от ВЕИ на етап предварителен договор. В този срок производителите трябваше да приведат договорите си в съответствие с новият закон, а именно:

 

Собственици на проекти, поели задължението по предварителен договор да изградят присъединителните съоръжения за собствена сметка, да внесат „гаранция“ от 50,000 лева на Мегават за проекти над 5 Мегавата и 25,000 лева на Мегават за проекти до 5 Мегавата.

 

Такова задължение за изграждане на присъединителни съоръжения за сметка на производителя фигурира в по-голямата част от предварителните договори за присъединяване, като оператора на преносната или разпределителна мрежа цели да избегне собствена инвестиция в присъединителната инфраструктура, която в последствие придобива от инвеститора най-често „безплатно“.

 

Дължимата гаранция се връща в срок до един месец, след като производителя изгради присъединителните съоръжения и разполага с разрешение за ползване (акт 16), като най-често преди изтичането на периода за връщане на гаранцията оператора на мрежата е придобил и вещни права върху съоръженията.

 

Собственици на проекти, които не са поели задължение за изграждане на присъединителни съоръжения до 21.07.2011 г., трябва да заплатят аванс равен на „гаранцията“ като част от цената за присъединяване.

 

Заедно с плащането на гаранция или аванс от цената за присъединяване производителят трябва да предостави и копие от виза за проектиране на централата или подробен устройствен план (ПУП) на имотите, както и доказателства за придобитите вещни права върху имотите.

 

Всички предварителни договори на производители, предоставили аванс или гаранция се актуализират. Срокът на действие на тези договори е до една година от влизането в сила на закона или не повече от срока предвиден в самия договор.

 

След 21.07.2011г. предварителните договори на производители, непредоставили гаранция или аванс, ПУП или виза за проектиране и вещни права, се смятат за прекратени, като до 02.09.2011г. ДКЕВР трябва да разполага с информация относно прекратените договори и тези продължили своето действие. Дотогава броят на договорите и заявените мощности за присъединяване остава неясен.

 

Адвокатска Кантора Томовски