law office bulgaria
!

Дата: 15 Май 2011 г

RES bulgariaКакво следва след влизане в сила на Законa за Енергията от Възобновяемите Енергийни Източници?


На 3 Май 2011 г., се обнародва нов Закон за Енергията от Възобновяемите Енергийни Източници въвеждащ европейска директива 2009/28/EO.

Новият закон въвежда ясни критерии и задължения за инвеститори имащи намерение да изградят енергийни обекти на територията на Р България, и има за цел да стимулира производството на енергия от Възобновяеми Източници.

Основните акценти в закона касаещи изграждането на енергийни обекти от Възобновяеми Източници са:

I. Въвеждане на Европейски директиви и национални индикативни цели за стимулиране на производството и потреблениетo на ел. енергия от Възобновяеми Източници (ВИ), въведени в Национален План за Действие за Енергията от Възобновяеми Източници (НПДЕВИ).

II. Определянето на ежегодни квоти за мощности, разпределени по райони и нива на напрежение. Процедура по присъединяване на електроенергиен обект.

III. Въвеждане на дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия и срокове.

IV. Въвеждане на авансови плащания към електро преносните и разпределителни дружества.

V. Стимулиране на инвеститори в малки и покривни фотоволтаични електроцентрали.

VI. Статут на проекти, които към влизането на закона в сила са в процес на разработване.


I. Въвеждане на Европейски директиви и национални индикативни цели за стимулиране на производството и потреблениетo на ел. енергия от Възобновяеми Източници (ВИ), въведени в Национален План за Действие за Енергията от Възобновяеми Източници (НПДЕВИ).

НПДЕВИ въвежда задължителните цели на България, съгласно Директива 2009/28/ЕО, като в срок до 2020 г., делът на енергията от ВИ в страната да достигне 16% от крайното брутно потребление на електроенергия, включително и 10 % дял за енергията от ВИ в транспорта. НПДЕВИ обхваща периода от 2010 г. до 2020 г., и определя поетапното въвеждане в експлоатация на енергийни обекти използващи ВИ в този период. Планът за действие се изготвя за срок от две години, като средните заложени в закона стойности за дял на ел. енергията от ВИ в брутното потребление са:
 

 • Етап 1. 2011 г. до 2012 г. (вкл.) – 10,72 %;
 • Етап 2. 2012 г. до 2014 г. (вкл.) – 11,38 %;
 • Етап 3. 2015 г. до 2016 г. (вкл.) – 12,37 %;
 • Етап 4. 2017 г. до 2018 г. (вкл.) – 13,69 %;

Като най-атрактивен за инвеститори остава Етап 1 - периода 2011 г. до 2012 г. вкл., както и донякъде Етап 2, тъй като в този период, ще бъдат въведени най-голям процент електроцентрали използващи ВИ. Същевременно към Януари 2011 г. Държавната Комисия по Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР), е издала лицензии с условие за изграждане на електроцентрали със следните мощности:
 

 • Ветроенергийни електроцентрали – 2017 Мегавата (МВТ)
 • Фотоволтаични електроцентрали – 230,1 Мегавата (МВТ)
 • Електроцентрали работещи с биомаса – 15 Мегавата (МВТ)

Остава въпросът колко от взелите лиценз от ДКЕВР производители имат намерение да изградят енергийните обекти, и колко от тях имат намерение да използват други методи за реализация, като например продажба на проекта на друг инвеститор, отдаването му на инвеститор срещу дял, и т.н.
 

Без значение колко лицензии е издала комисията, остава факта, че към Януари 2011 г., ДКЕВР обяви данни за въведените в експлоатация и работещи централи от ВИ, които са следните:
 

 • Ветроенергийни електроцентрали – 465,4 МВТ
 • Фотоволтаични електроцентрали – 21,4 МВТ

Като цел на Р България, съгласно Директива 2009/28/ЕО, и НПДЕВИ приблизителните квоти по видове мощности, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. са:
 

 • За Фотоволтаични електроцентрали – 303 МВТ
 • За Ветроенергийни електроцентрали – 1256 МВТ

Действащата преференциална изкупна цена считано от 01.04.2011, разделена по видове ВИ, и без включен ДДС е както следва:
 

Ветроенергийни електроцентрали
 

 • Работещи до 2250 часа – 188,29 лева /МВТч
 • Работещи над 2250 часа – 172,95 лев /МВТч

Фотоволтаични електроцентрали
 

 • С инсталирана мощност до 5 Киловата (КВТ) – 760,48 лева /МВТч
 • С инсталирана мощност над 5 Киловата (КВТ) – 699,11 лева /МВТч h

Текущата преференциална изкупна цена беше определена на 31.03.2011 г., преди влизането на новият закон в сила. Според новият закон ДКЕВР ще определя преференциална цена ежегодно в срок до 30 юни на съответната година, а не както до сега до 31 март, следователно комисията трябва да определи и обяви преференциална цена в срок до един месец от влизането на закона в сила. Така приет закона, „задължава“ ДКЕВР да актуализира преференциалната изкупна цена още веднъж след март 2011 г., а именно в началото на юни 2011 г., или най-късно до 30 юни 2011 г.
 

II. Определянето на ежегодни квоти за мощности, разпределени по райони и нива на напрежение. Процедура по присъединяване на електроенергиен обект.

С това въведение, законодателят цели да разпредели инвестиционните намерения за електроцентрали по области на разпределение и нива на напрежение. В следствие на недобре развитата инфраструктура за електро пренос, зaконодателните промени целят да се избегне изграждането на голям брой енергийни обекти в райони с ниско потребление, както и да насочи инвеститорите към такива райони с нужда от изграждането на нови енергийни обекти използващи ВИ.
 

По важни критерии определящи свободните квоти за изграждане ще са:
 

 • Целите на НПДЕВИ;
 • Сключени вече предварителни договори;
 • Преносните възможности на мрежата;
 • Прогнозираното и отчетеното потребление на ел. енергия за страната.

Предложените от енергоразпределителните дружества квоти, съгласувани с Националната електрическа компания (НЕК) и Министъра на икономиката, енергетиката и туризма ще бъдат окончателно одобрени от ДКЕВР в срок до 31 юни всяка година. Квотите ще бъдат публикувани и на интернет страницата на комисията.
 

Определените квоти ще са за едногодишен период считано от 01 юли на съответната година.
 

След ежегодно одобрените квоти, всеки инвеститор който желае да изгради енергиен обект, ще подава заявление пред съответният оператор на преносната или разпределена система, като допустимостта му ще се определи в 14 дневен срок. Ако заявлението бъде определено за допустимо оператора на мрежата ще издава още едно становище за условията и начина на присъединяване, регламентирано в наредба № 6 за присъединяване на потребители и производители към електрическата мрежата.

Определеният срок за това становище е 30 дни за проекти до 5 МВТ и 60 дни за проекти над 5 МВТ. Особеното тук е, че преди да се иска първото становище за допустимост, инвеститора трябва да заплати на оператора гаранция за участие в размер на 5000 лв за всеки МВТ.
 

Следва искане за сключване на предварителен договор, който се изработва от оператора в срок от 15 дни до 30 дни за обекти използващи ВИ, като при сключването му производителя дължи още едно авансово плащане - 25,000 лева/МВТ за обекти под 5 МВТ или 50,000 лева/МВТ за обекти над 5 МВТ.
 

Въвежда се и срок на предварителният договор, който не може да бъде по дълъг от една година. При сключен вече предварителен договор за присъединяване производителя може да окомплектова документацията нужна на проекта за издаване на разрешение за строеж в съответната община. За съгласуването на проекта за разрешение за строеж определеният срок е до 30 дни плюс 7 дни за издаването му.
 

Принципно строителството може да започне от този момент, но следва още един важен момент, който е нужно да се завърши, а именно преминаването на предварителния договор за присъединяване на обекта в окончателен. Това може да стане едва след като инвеститора разполага с разрешението за строеж, като това е един от задължителните документи, които трябва да бъдат приложени към искането за подписване на окончателен договор за присъединяване на електроенергиен обект. Определеният срок по наредба е до 60 дни.
 

След набавянето на така нужният окончателен договор, и на база разрешението за строеж, инвеститора може да пристъпи към строителното изпълнение на обекта.
 

След подписване на договор за изкупуване на електроенергията между оператора и производителя, цената за изкупуване ще е фиксирана към действащата тарифа към датата на съставяне на констативен акт за степен на завършеност на обекта (чл.176, ал.1 от ЗУТ), така нареченият „Акт 15“.
 

III. Въвеждане на дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия и срокове.

С новият закон се въвеждат дългосрочните договори за изкупуване на енергията, като цената е фиксирана и не се изменя за целя срок на договора. Договора започва действие след снабдяването на електроцентралата с удостоверение за въвеждане в експлоатация - „Акт 16“.
 

Договорите за изкупуване на енергията ще имат следните срокове:
 

 • 20 години за ел. енергия произведена от геотермална и слънчева енергия, както и от биомаса;
 • 12 години за ел. енергия произведена от вятъра;
 • 15 години за ел. енергия произведена от ВЕЦ до 10 МВТ и от други видове ВИ.

IV. Въвеждане на авансови плащания към електро преносните и разпределителни дружества.

Според наредба за регулиране на цените на ел. енергията, цената за присъединяване на даден обект е индивидуална и се определя на база реално направените разходи от оператора по изграждане на съоръженията за присъединяване.
 

С новият закон се въвеждат авансовите плащания от производителя към оператора на електро енергийната система.
 

Още при искането за становище за допустимост в самото начало на проекта, производителят заплаща гаранция в размер на 5000 лева на МВТ, която при отрицателно становище, както и непроизнасяне в срок от оператора, се връща на производителя в 7 дневен срок. Следващото авансово плащане предстои при подписването на предварителен договор за присъединяване, и в размер на:
 

 • 25,000 лева/МВТ за обекти под 5 МВТ
 • 50,000 лева/МВТ за обекти над 5 МВТ

Авансовите плащания са част от цената за присъединяване на обекта на производителя към електро енергийната система и остават в полза на оператора при неспазване на задълженията на производителя.

 

V. Стимулиране на инвеститори в малки и покривни фотоволтаични електроцентрали.

Голяма част от общите задължения предвидени за инвеститори в закона, няма да се прилагат за инвеститори в по малки и покривни електроцентрали.
 

Създават се три типа обекти ползващи преференции:
 

 • Електроцентрали с инсталирана мощност до 30 КВТ, изградени върху покривни пространства и фасади на сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
 • Електроцентрали с инсталирана мощност до 200 КВТ, изградени върху покривни пространства и фасади на сгради за складови и производствени дейности, и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони;
 • Електроцентрали с мощност до 1 МВТ използващи биомаса, изградени в урбанизирани територии, производствени зони и селскостопански обекти.

 

VI. Статут на проекти, които към влизането на закона в сила са в процес на разработване.

Към датата на влизане на закона в сила в България се разработват много проекти в различен етап на готовност. Основно са разделени на два етапа - проекти с предварителен договор и проекти с окончателен договор за присъединяване.
 

Присъединяването на енергийни обекти с окончателен договор към датата на влизане на закона в сила, ще се извършва по досегашният ред ( по стария закон ) при условие, че производителят е поел задължението за изграждане на присъединителните съоръжения за своя сметка или е заплатил цената за присъединяване на обекта. Ако производителя не е платил цената за присъединяване или не е поел задължение да изгради присъединителните съоръжения за своя сметка то присъединяването ще се извърши по договорените с оператора условия и по цена за присъединяване на обекта съгласно новият закон.
 

Присъединяването на енергийни обекти, за които има подписан предварителен договор за присъединяване се извършва по договорените условия, като срокът на договора се актуализира с въведеният в закона едногодишен срок, и не може да надвишава срока вписан в оригиналният предварителен договор. Също така, цената за присъединяване е според новият закон, както и в едномесечен срок след актуализацията на преференциалната цена (юни 2011 г.) производителят трябва:
 

 • да внесе гаранция или аванс от цена за присъединяване в размера на 25,000 лева /МВТ за проекти до 5 МВТ или 50,000 лева /МВТ за проекти над 5 МВТ;
 • да представи документи за собственост или придобити вещни права върху имотите на които ще се изгражда обекта;
 • да представи копие на виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план за енергийният обект.

Издадените становища за присъединяване за обекти, които към датата на влизането на закона в сила нямат подписани предварителни договори стават невалидни.
 

В Заключение: Законът беше очакван от известно време с надежда да регулира пазара на ел. енергия от ВИ и да въведе ясни правила за инвестиции в този сектор. Много от инвеститорите очакваха закона да фиксира изкупната цена на ел. енергията в дългосрочен договор за изкупуване.
 

Следователно закона е приет, цената за изкупуване е определена до юни месец и тарифата за изкупуване на ел. енергия от всички обекти ще е фиксирана към действащата изкупна цена към датата на построяването на енергийният обект. Не се знае колко инвеститори ще изградят централи и ще се сдобият с акт 15 (протокол за завършен строеж) до юни 2011 за да подпишат договори за продажба на ел. енергия, фиксирани към действащата сега тарифа за фотоволтаици, а именно – 69,9 ст. за киловат и 17.2 ст. за енергия от вятъра.
 

След дългоочакваният закон и без значение действащата тарифа, всички инвеститори ще трябва да очакват новата изкупна цена през юни, също така остава въпросът какви квоти ще се обявят за изграждане на енергийни обекти до 31 юни 2012 г.
 

Инвеститори имащи намерение да купуват проекти и да ги изграждат ще трябва да изчакат поне обявяването на новата изкупна цена през юни 2011 г., като за да подпишат договор за изкупуване на новат изкупна цена, ще трябва да завършат обекта в срок до 12 месеца считано от 01 юли 2011 г.
 

Инвеститори които искат да разработят проект от начало би следвало да изчакат не само новата изкупна цена, а също така да се съобразят с определените квоти, които ще ги насочат към райони с голям потенциал и също така ще покажат такива райони в които не би било добре да се развива енергията от ВИ.
 

Важен също е въпроса, дали ако инвеститор започне проект от началото и след определяне на квотите от 01 юли, ще може чисто във времеви аспект, да изгради енергиен обект в срок от 12 месеца, така че да запази изкупната цена действаща през съответната година, като нужното време само за документална подготовка на енергиен обект по закон е около 6 месеца.
 

В противен случай ако инвеститора не изгради обекта в този срок рискува да получи цена за изкупуване определената от 01 юли на следващата година, която остава неизвестна до ежегодното решение на ДКЕВР за определяне на преференциална изкупна цена за ел. енергия от ВИ.
 

Адвокатска Кантора Томовски