law office bulgaria
!

Дата: 22 Юни 2011 г.
FIT BulgariaДКЕВР определи новите преференциални изкупни цени за електроенергията добивана от ВЕИ. Изкупната цена влиза в сила от 01 Юли 2011.


На 20 Юни 2011г. Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание взе решение за определяне на преференциалните изкупни цени на електроенергия добивана от възобновяеми енергийни източници с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 Мегавата.

След проведеното общественото обсъждане за определяне на цените и имайки предвид писмените предложения и възражения на заинтересованите страни, комисията взе под внимание някои предложения за промени в ценообразуващите елементи.

Направените промени засягат предимно образуването на преференциалните цени на електроенергия произведена от биомаса, както и създаването на три нови групи при фотоволтаичните електроцентрали.

Преференциални цени на електроенергия произведена от възобновяеми енергийни източници в сила от 01 Юли 2011 година без ДДС:

Електроенергия произведена от ВЕЦ
 

 • Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 киловата - 227.43 лв./Мегават
 • Нисконапорни руслови, деривационни, подязовирни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад до 30 метра, от 200 до 10,000 киловата - 222.83 лв./Мегават
 • Среднонапорни деривационни, подязоврни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад от 30 до 100 метра, от 200 до 10,000 киловата - 186.87 лв./Мегават
 • Високонапорни деривационни, подязоврни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад над 100 метра, от 200 до 10,000 киловата - 179.04 лв./Мегават
 • Тунелни деривации с годишен изравнител до 10,000 киловата - 265.05 лв./Мегават
 • Микро ВЕЦ с помпи - 112.10 лв./Мегават

Електроенергия произведена от вятър

 • Вятърни електроцентрали работещи до 2250 часа годишно - 191.00 лв./Мегават
 • Вятърни електроцентрали работещи над 2250 часа годишно 173.06 лв./Мегават
 • Вятърни електроцентрали работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор - 137.06 лв./Мегават

Електроенергия произведена от фотоволтаици

За покривно или фасадно монтирани фотоволтаични електроцентрали

 • С инсталирана мощност до 30 киловат пика - 605.23 лв./Мегават
 • С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика - 596.50 лв./Мегават
 • С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика - 583.77 лв./Мегават

Наземни Фотоволтаични електроцентрали

 • С инсталирана мощност до 30 киловат пика - 576.50 лв./Мегават
 • С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика - 567.41 лв./Мегават
 • С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика - 485.60 лв./Мегават

Електроенергия добивана от биомаса

 • електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата - 255.51 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата, с комбиниран цикъл - 282.15 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване, с инсталирана мощност над 5 мегавата - 227.20 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи с отпадъци от земеделски култури до 5 мегавата - 195.03 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи с енергийни култури до 5 мегавата - 185.99 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции до 150 киловата - 432.81 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции от 150 киловата до 1 мегават - 405.61 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции от 1 до 5 мегавата - 335.19 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирано производство на електро и топлинна енергия от 1 до 5 мегавата - 348.61 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци до 150 киловата - 263.83 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци от 150 киловата до 1 мегават - 253.03 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци от 1 до 5 мегавата - 243.86 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци до 150 киловата - 158.05 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци от 150 киловата до 1 мегават - 132.05 лв./Мегават
 • електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци от 1 до 5 мегавата - 119.27 лв./Мегават

 

Адвокатска Кантора Томовски