law office bulgaria
1
Учредяване на офшорна компания Регистрация на фирма, Ликвидация, Фирмени промени Давност на глоба наложена с електронен фиш

Погасяване по давност на глоба наложена с електронен фиш

Давността, както се определя от теорията е изтичане на определен от закона срок, който при допълнително законно установени предпоставки изключва наказателното преследване за административното нарушение или за наложеното административно наказание в разглеждания случай - глоба.

В този случай следва да се приложими два вида давност. Давността за преследване (давност за налагане на наказанието) и давността за изпълнение на наказанието (изпълнителска давност).

Давност за преследване. Тъй като ЗАНН не съдържа разпоредби касаещи обикновената и абсолютната давност за налагане на административни наказания, в случая глоба наложена с електронен фиш, върховните съдии по искане на Омбудсмана, са се произнесли с Тълкувателно постановление №1 от 27.02.2015 г. по тълк. дело № 1 от 2014 г. на ОСС от НК на ВКС и ОСС от II колегия на ВАС, че разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН препраща към Наказателния кодекс и съответно институтът за давността по наказателно преследване, спирането и прекъсването й, съдържащи се в Наказателния кодекс, следва да се прилага субсидиарно и при ЗАНН.

В конкретният случай за нарушение установено с електронен фиш, за което предвиденото административно наказание е глоба следва да се прилага срокът по чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателният кодекс и преследването следва да се погаси с изтичане на 3 години от момента, в който е извършено административното нарушение. Това е така, защото върховните съдии са приели в друго Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС, че електронния фиш се приравнява едновременно към акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и наказателно постановление /НП/, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл. 189, ал. 11 ЗДвП), не и по форма, съдържание, реквизити и процедура по издаване. От това следва, че изискванията за форма, съдържание, реквизити и ред за издаване на АУАН и НП, сравнително подробно регламентирани в ЗАНН, са неприложими по отношение на електронния фиш.

Тук следва да отбележим, че е нужно бездействие на административно наказващия орган, като най-често такова бездействие се изразява в не извършване на каквито и да се действия за връчване на нарушителя на електронния фиш. В противен случай ако са предпириети действия за издирване на нарушителя и връчване на електронния фиш, визираната по горе давност от 3 г. ще бъде прекъсната, а от прекъсването, същият 3 г. давностен ще започне да тече отново. Обикновено действие, което се счита че прекъсва давността е изпращане на писмо с електронния фиш.

Независимо от това, че давността се прекъсва и започва да тече нова, преследването следва да се погаси с изтичане на така наречената абсолютна давност. Тоест ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока за съответното наказание. Във визирания случай за глоба наложена с електронен фиш, абсолютната давност е четири години и шест месеца.

Друг момент е влизане в сила на съответното административно наказание глоба. Административното наказание глоба влиза в сила, ако полученият електронен фиш не е бил обжалван в 14-дневен срок от получаването му или съответно е бил обжалван, но е бил изменен или потвърден от съответния Районен съд, евентуално и от по-горната инстанция в лицето на Административен съд. От влизане в сила на електронния фиш, започва да тече друга давност. Давност за изпълнение на наложеното и влязло в законна сила административно наказанието глоба.

Давността за изпълнение на административното наказание глоба е 2 години, в съответствие с чл. 82, ал. 1 буква „а“ от ЗАНН, като тук също, давността може да се спира или прекъсва, съответно се погасява с изтичане на срок надвишаващ с една втора срока за съответното наказание. Но при наложено административно наказание глоба, този срок не е приложим, само в случай че, в срок от 2 години от влизане в сила на глобата наложена с електронния фиш, са предприети действия за принудителното събиране на задължението. Най-често такива действия по реда за събиране на държавните вземания са изпращане на задължението за събиране в НАП, евентуално и публичен изпълнител.

email: office@tomovski.com

тел. + 359 (0) 876 999 590 WhatsApp, Viber, Telegram
тел. + 359 (0) 876 999 591 WhatsApp, Viber, Telegram